Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Algemeen
The FishLovers B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Katwijk (2222 AE), aan de Rijnlandkade 1 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83875913, (hierna te noemen “The FishLovers”, “wij” of “ons”) acht de privacy en bescherming van de persoonsgegevens gegevens van cliënten, bezoekers en derden (hierna u) van groot belang. The FishLovers is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Via deze Privacyverklaring wordt u geinformeerd over onder andere het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten. The FishLovers houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten op het Platform en de Website van The FishLovers. Deze Privacy Verklaring is expliciet niet van toepassing op websites van derden, zoals websites, social media kanalen of applicaties waar The FishLovers op haar Website of in haar mailings naar verwijst. The FishLovers adviseert daarom om de Privacy Verklaring van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we u kunnen identificeren. De gegevens waarmee The FishLovers, een natuurlijke persoon zoals u, kan identificeren zijn bijvoorbeeld uw naam of e-mail adres, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat u identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of dit automatisch gebeurt, gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan of juist het wissen of vernietigen van gegevens. The FishLovers verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Levering Product
Om uw bestelling te kunnen verzorgen hebben we een aantal gegeven nodig. Op deze manier kunnen we u bijvoorbeeld op de hoogte houden over de geplaatste bestelling, de beschikbaarheid en retourneringen. Hiervoor verzamelen we:                                     

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats)
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, IP-adres; e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens)
                                                                        
 • Betaalgegevens.

                                                          

Nieuwe producten en aanbiedingen
Om u gerichte mededelingen en aanbiedingen te sturen, zoals een nieuwsbrief, aanbieding, elektronish bericht of servicebericht. Wij kunnen persoonlijk contact met u opnemen via telefoon, e-mail en andere internetkanalen.

Een account aanmaken
In het geval u een account heeft aangemaakt, het opslaan van opslaan van persoonsgegevens in uw persoonlijke account. Wij berwaren bijvoorbeeld uw naam, uw (aflever- en huis)adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. In sommige gevallen slaan wij meer gegevens op. Dat doen we alleen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

Communicatie met de klantenservice
Als u de Website bezoekt en contact wilt opnemen met de klantenservice, zullen wij een aantal gegevens moeten verwerken. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, IP-adres; e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
                                                                        
 • De duur van uw bezoek aan de Website.

 

Gebruik van de Website
Voor het gebruik van de Website en eventueel verwerkte persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de Cookieverklaring op de Website.

Verbetering van de Website
Om onze organisatie te verbeteren. Wij verwerken u persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de behandeling van klachten en bezwaren.

 

Op basis van welke juridische grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 • Met uw toestemming.                                                              

Op basis van welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
The FishLovers verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Voor het aanbieden en versturen van het Product
 • Voor onze administratie, om zo een correcte administratie te kunnen uitvoeren
 • Voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over de dienstverlening
 • Voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle
 • Facturen te versturen
 • Informatie te verlenen aan onze relaties m.b.t. onze dienstverleningen via een nieuwsbrief

 

The FishLovers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Mochten persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden, zal The FishLovers informatie over die specifieke verwerkingen verstrekken en hier, indien nodig, opnieuw toestemming voor vragen.

 

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

The FishLovers verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op een wettelijke basis voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij verkrijgen de persoonsgegevens door deze te ontvangen van de Klant of de gebruiker van de Website. Indien wij toestemming nodig hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, is het aan de Klant of de gebruiker van de Website om ons uitdrukkelijk toestemming te geven om hun persoonsgegevens te verwerken. Het is niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar in sommige gevallen is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Wij informeren je in dat geval uitdrukkelijk voorafgaand aan de verwerking de persoonsgegevens.

 

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?
The FishLovers slaat de verwerkte persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. In sommige gevallen kan het voorkomen dat bepaalde gegevens die verzameld worden, worden doorgegeven aan of worden opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien een externe leverancier daar gevestigd is. The FishLovers zal in dat soort gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
The FishLovers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Delen met derden
The FishLovers verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten behoeve van de dienstverlening kan The FishLovers persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal The FishLovers erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met The FishLovers op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

 

Daarnaast geeft The FishLovers DPG Media toestemming om voor ons retargetting en/of conversiepixel(s) te leveren ter behoeve van de online campagne. De retargeting en/of conversie inzet zal enkel voor huidige campagne worden ingezet en niet na de einddatum van de campagne door DPG Media of de adverteerder worden ingezet.

 

Beveiliging
The FishLovers neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thefishlovers.nl.  

Nieuwsbrief
Indien u onze nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan er te allen tijde contact met ons worden opgenomen. In de nieuwsbrief bevindt zich echter ook een link om af te melden. Onze contactgegevens hiervoor zijn:

The FishLovers B.V.
Rijnlandkade 1
2222 AE
Katwijk

+31 853036790
info@thefishlovers.nl

 

Rechten van Betrokkenen

U heeft ten allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Recht op informatie, inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht een duidelijke uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we van u verwerken en wat we daarmee doen. Transparantie over de verwerking van uw persoonsgegevens staat voorop.

 

Ten allen tijde heeft u het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast heeft u ook het recht een verzoek te doen bepaalde persoonsgegevens te wijzigen en/of te verwijderen.

 

Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens kan door een e-mail te sturen naar info@thefishlovers.nl. Hierbij vragen we in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. Indien The FishLovers niet, of niet volledig, kan vaststellen waarop je verzoek betrekking heeft, is het mogelijk dat The FishLovers contact met u op neemt voor nadere specificatie. Daarnaast kan u verzocht worden om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen. Aanvragen worden binnen dertig (30) dagen verwerkt.

 

Recht bezwaar te maken

Om u gericht te kunnen informeren over de diensten van The FishLovers, gebruiken we uw persoonsgegevens. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij dat doen kunt u bezwaar maken. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar info@thefishlovers.nl o.v.v. ‘bezwaar’ of door een brief te sturen naar The FishLovers, Rijnlandkade 1, 2222 AE te Katwijk. Aanvragen worden binnen dertig (30) dagen verwerkt.

 

U heeft daarnaast altijd het recht uw toestemming in te trekken voor nieuwsbrieven of andere informatie betreffende producten en diensten van The FishLovers. 

 

Meldplicht datalekken

The FishLovers houdt zich aan de meldingsplicht bij datalekken. Indien sprake is van een datalek zal een melding gemaakt worden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen direct contact opnemen met de betreffende personen van wie de persoonsgegevens door een datalek zijn getroffen.

 

Vragen of klachten
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kan de klacht worden gericht aan de onderstaande gegevens. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

The FishLovers B.V.
Rijnlandkade 1
2222 AE
Katwijk

+31 853036790
info@thefishlovers.nl

 

Wijziging Privacyverklaring
The FishLovers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Houdt deze privacyverklaring daarom in de gaten, om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Laatst gewijzigd: 18 december 2023, Katwijk