Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

 

 • Algemeen

 

 • Dit zijn de Algemene Voorwaarden van The FishLovers B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Rijnlandkade 1 (2222 AE), te Katwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83875913, hierna te noemen: 'The FishLovers'.

 

 • Op de Website en in deze Algemene Voorwaarden verwijzen de termen “The FishLovers”, "wij", "ons" en "onze" naar The FishLovers en deze Website. Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze Website te bezoeken of te gebruiken. Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de Website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

 

 • De Klant en de Gebruiker van de Website kunnen de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Je kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zijn niet verplicht je van de wijzigingen op de hoogte te stellen zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen. Indien de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij het tot stand komen van de Overeenkomst van toepassing is verklaard.

 • Definities

 

In de Algemene Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

 • Aanbod: het aanbod van Producten dat The FishLovers aanbiedt aan de Klant.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van The FishLovers, die uitsluitend van toepassing zijn op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen The FishLovers en de Klant, alsmede de uitvoering daarvan.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van het Herroepingsrecht;
 • Consument: zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek ofwel op afstand een Overeenkomst aangaat met The FishLovers;
 • Gebruiker: de Klant, Consument, Zakelijke Klant gezamenlijk alsmede gebruikers van de Website;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument, die de Overeenkomst op afstand aangaat, om de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te ontbinden;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten inclusief goodwill met betrekking tot de activiteiten en de Diensten van The FishLovers, waaronder maar niet beperkt tot domeinnamen, auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, merken, octrooien, modelrechten, marketingmaterialen, presentaties, bedrijfsgeheimen, databases, know-how, en alle (andere) rechten op o.a. documenten, (software)-producten, de Website, werken en/of diensten, immateriële activa en alle toepassingen, verlengingen, uitbreidingen van het voorgaande die reeds toebehoren aan The FishLovers en/of zijn ontstaan gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Klant: de Consument en/of Zakelijke Klant die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met The FishLovers;
 • Modelformulier: het op de Website geplaatste en bij deze algemene voorwaarden behorende Europese modelformulier dat de Consument dient in te vullen indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht en daartoe gerechtigd is;
 • Overeenkomst(en): de aan de koop van het/de Product(en) ten grondslag liggende overeenkomst(en) die tot stand komt tussen de Klant en The FishLovers, waaronder wordt verstaan een Overeenkomst op afstand (een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand);
 • Overmacht: alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop The FishLovers geen invloed kan uitoefenen, en waardoor The FishLovers (tijdelijk) niet in staat is de verplichtingen na te komen;
 • Partijen: de Klant en The FishLovers;
 • Prijs: het totale bedrag dat The FishLovers vraagt en ontvangt van de Klant voor de eigendomsoverdracht van de Producten.
 • Product(en): alle Producten die The FishLovers via de Website aan de Klant worden aangeboden en die The FishLovers aan de Klant kan leveren;
 • Website: alle websites, webshops, social media kanalen en andere elektronische openbaarmakingen vervaardigd door en/of openbaar gemaakt door The FishLovers;
 • Werkdag: alle andere dagen dan de wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen;
 • Zakelijke Klant: een rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat The FishLovers.

 

 • Toepasselijkheid

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
  • elk Aanbod (of toekomstig aanbod) en elke Overeenkomst (of toekomstige Overeenkomst) tussen de Klant en The FishLovers, alsmede de uitvoering daarvan;
  • alle werknemers, voormalige werknemers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, of verbonden zijn aan of in dienst zijn van The FishLovers en hun opvolgers;
  • alle gebruikers van de Website;
  • alle opdrachten waar voor de uitvoering daarvan een beroep wordt gedaan op derden.

 

 • De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, door The FishLovers aan de Klant ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de Website.

 

 • Toepasselijkheid van elke andere algemene voorwaarden, dan de Algemene Voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

 • The FishLovers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd. Het is daarom raadzaam de Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens de beschikbaarheid van het Product op te vragen.
 • Minderjarigen

 

 • Deze Website is bestemd voor zakelijke en commerciële doeleinden. Daarom is de Website niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd. U moet ook ten minste 18 jaar oud zijn om een Product van The FishLovers te kopen.

 

 • Het Aanbod

 

 • De Klant erkent dat de Overeenkomst tot stand komt tussen de Klant en The FishLovers. Elk Aanbod is vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop deze is gedaan.

 

 • Het Aanbod wordt schriftelijk of elektronisch door The FishLovers namens Aanbieder aan de Klant uitgebracht. Het Aanbod bevat onder andere de volgende informatie en gegevens:
  • een nauwkeurige en volledige weergave en omschrijving van het Product, waaronder ook een eventuele beperkte geldigheidsduur wordt verstaan;
  • de verwachte termijn waarbinnen het Product kan worden geleverd;
  • een duidelijke afbeelding van het Product voor zover dit mogelijk is (getoonde afbeeldingen zijn een indicatie);
  • de hoogte van de Prijs van het Product en de betaalmogelijkheden;
  • eventuele kosten voor verzending- en retournering;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • het bezoekadres van de vestiging van The FishLovers;
  • informatie waar de Klant een klacht kan indienen;
  • zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 

 • Indien het Aanbod een kennelijke vergissing of fout bevat, is The FishLovers hier op geen enkele wijze aan verbonden en zullen geen aanleiding zijn tot betaling van enige schadevergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

 

 • Alle beschrijvingen van het Aanbod kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door The FishLovers naar eigen goeddunken. The FishLovers behoudt zich het recht voor om te allen tijde te stoppen met het aanbieden van het Aanbod.

 

 • Zodra het Product op de Website te koop wordt aangeboden, vormt dit een Aanbod tot verkoop van het betreffende Product. Dit Aanbod kan door de Klant worden aanvaard.

 

 • Zodra Klant het Product naar de virtuele winkelmand verplaatst, wordt het Product niet voor de Klant gereserveerd. Reservering van het Product vindt enkel plaats gedurende het betalingsproces.

 

 • Totstandkoming van de Overeenkomst

 

 • De Klant erkent dat de Overeenkomst tot stand komt tussen de Klant en The FishLovers. Elk Aanbod is vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop deze is gedaan.

 

 • De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van het Aanbod door de Klant aan The FishLovers en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

 • Indien de Klant het Aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, dan zal The FishLovers het Aanbod tevens via elektronische weg bevestigen. The FishLovers draagt zorg voor gedegen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en een veilige digitale omgeving voor de Website en de elektronische betaling.

 

 • The FishLovers kan op haar Website diensten aan van derden aanbieden.

 

 • Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Mondelinge toezeggingen van The FishLovers zijn alleen bindend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door The FishLovers zijn bevestigd.

 

 • Verzending & Levering Product

 

 • The FishLovers levert het Product zowel in Nederland als wereldwijd en neemt daarbij de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht.

 

 • The FishLovers zal bij het aanbieden van het Product zorgvuldig handelen en zal bij het Aanbod schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst;
  • informatie over de voorwaarden voor het inroepen van het Herroepingsrecht door de Consument dan wel wanneer het Product uitgesloten is van het Herroepingsrecht;
  • informatie over de verzend- en retourkosten indien van toepassing;
  • informatie over de verwachte leveringstermijn van het Product en, indien het Product niet binnen de geschatte tijd kan worden geleverd, aanvullende informatie over een nieuwe geschatte leveringstermijn;
  • informatie over eventuele garanties en bestaande services na aankoop van het Product;
  • de onder in artikel 5 lid 2 van de Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deze gegevens al door The FishLovers aan de Klant zijn verstrekt voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 • Na aanvaarding van het Aanbod door de Klant en totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en The FishLovers is de Klant verplicht tot betaling. Indien tot de totstandkoming van de Overeenkomst vóór 21.00 uur (CET) wordt voldaan, wordt het Product, voor zover mogelijk, de volgende Werkdag gekoeld geleverd. Indien Klant dit wenst kan het Product ook op een later moment worden geleverd.

 

 • Geschiedt verzending niet binnen vijf (5) werkdagen, dan wordt de bestelling geannuleerd en wordt het door de Klant betaalde bedrag binnen vijf (5) werkdagen teruggestort op het door Klant gekozen betaalmiddel.

 

 • Klant aanvaardt dat het minimale bestelbedrag om tot een Overeenkomst te kunnen komen € 20,- (in woorden: twintig euro) exclusief BTW is.

 

 • De verzendkosten voor het leveren van het Product zijn in beginsel voor rekening van Klant, tenzij de Klant een bestelling plaatst ter waarde van een bedrag hoger dan € 50,- (in woorden: vijftig euro) exclusief BTW. De door Klant te betalen verzendkosten zijn afhankelijk van de leveringslocatie van Klant.

 

 • Het Product die aan de Klant wordt geleverd, wordt (tenzij uitdrukkelijk door The FishLovers vermeld) geleverd "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

 

 • Indien het Product op het moment van ontvangst een gebrek vertoont en daardoor niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant The FishLovers zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) werkdagen, van het gebrek op de hoogte te stellen. Volgend uit de in deze Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen zal een oplossing worden gevonden. De Klant zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met het Product.

 

 • Annulering

 

 • The FishLovers behoudt zich te allen tijden het recht voor om een bestelling te weigering of de aankoop van het Product te annuleren, door de Overeenkomst te ontbinden, om welke reden dan ook. The FishLovers zijn hiertoe bijvoorbeeld gerechtigd indien:
  • het Product niet beschikbaar is;
  • The FishLovers reden heeft om aan te nemen dat het Product wordt gekocht door een Zakelijke Klant met wederverkoop als uitsluitend doel;
  • de door de Klant verstrekte (factuur)gegevens niet juist zijn of niet kunnen worden geverifieerd;
  • de betaling niet is bevestigd/goedgekeurd;
  • de weergegeven Prijs van het Product onjuist was;
  • het Product niet op het opgegeven adres kon worden afgeleverd.

 

 • Herroepingsrecht

 

 • De Consument, niet zijnde de Zakelijke Klant, heeft het recht om de Overeenkomst op afstand met betrekking tot het Product binnen veertien (14) kalenderdagen nadat het Product is geleverd kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Indien de Consument gebruik wil maken van het Herroepingsrecht is de Consument verplicht dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst Product kenbaar te maken aan The FishLovers en retour te sturen.

 

 • Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen dat de Consument het Product wenst te behouden. Indien de Consument van het Herroepingsrecht gebruikt maakt, zal het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan The FishLovers retourneren, conform de door The FishLovers verstrekte redelijke en duidelijke instructies. The FishLovers erkent dat de Consument enkel aansprakelijk is voor eventuele waardevermindering van het Product die het gevolg is van een foutieve en niet noodzakelijke behandeling van het Product.

 

 • Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht en daartoe gerechtigd is, meldt hij dit aan The Fishlovers door middel van een email, zoals opgenomen op de Website via de volgende link: https://thefishlovers.nl/pages/garantie-en-herroepingsrecht

 

 • Het risico en de bewijslast voor de uitoefening van het Herroepingsrecht rusten te allen tijde bij de Consument. De Consument draagt zelf de kosten voor het terugzenden van het Product.

 

 • Indien The FishLovers de Consument de gelegenheid biedt om het Herroepingsrecht via elektronische weg in te roepen, dan zal The FishLovers de kennisneming van het Herroepingsrecht van de Consument via elektronische weg bevestigen.

 

 • The FishlLvers zal het bedrag dat gelijk staat aan de Prijs van het Product, alsmede de verzendkosten indien van toepassing, binnen veertien (14) dagen na de dag dat de Consument zijn Herroepingsrecht heeft ingeroepen, voldoen aan de Consument via een gelijke betaalmethode als waarmee de Consument het Product heeft gekocht onder voorwaarde dat het The FishLovers het Product in goede staat heeft ontvangen dan wel sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden door de Consument.

 

 • De Consument krijgt géén vergoeding van de verzendkosten indien slechts een gedeelte van de totale bestelling wordt geretourneerd middels het inroepen van Herroepingsrecht.

 

 • In het geval de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de standaard verzendkosten, is The FishLovers niet verplicht de bijkomende kosten inzake de duurdere levering te vergoeden. De Consument zal dan enkel de standaard verzendkosten terugbetaald krijgen.

 

 • Uitsluiting Herroepingsrecht

 

 • De Consument, niet zijnde de Zakelijke Klant, heeft géén het recht om de Overeenkomst op afstand met betrekking tot het Product binnen veertien (14) kalenderdagen nadat het Product is geleverd kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden indien het Product voldoet aan de vereisten uit artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek. Het betreft hier onder andere, maar niet beperkt tot, producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben dan wel niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Wel heeft de consument recht op een deugdelijk product en zal er in een dergelijk geval kosteloos een nieuw product toegestuurd worden.

 

 • Volgende uit het bepaalde in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden erkent de Consument om die reden dat bij de aankoop van dergelijke producten bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden afstand doet van het Herroepingsrecht.

 

 • Prijs van het Product

 

 • De hoogte van de Prijs is afhankelijk van het Product.

 

 • De Prijs van het Product is inclusief BTW voor de Consument.

 

 • Aan de Klant wordt de Prijs in rekening gebracht, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde BTW. Zakelijke klanten ontvangen hiertoe een gespecificeerde factuur, waarop het BTW-bedrag afzonderlijk is benoemd. Voor de levering van het Product aan Consumenten is het uitreiken van een factuur niet verplicht. De Prijs inclusief btw kan in deze situatie in rekening zijn gebracht middels een

 

 • The FishLovers heeft het recht de Prijs van het Product eenzijdig aan te passen, zolang de Klant het Aanbod niet heeft aanvaard.

 

 • Betaling

 

 • De Klant zal de Prijs na de totstandkoming van de Overeenkomst direct voldoen volgens de betaalprocedure en betaalmethode zoals bepaald door The FishLovers. Indien de betaling geschiedt via een factuur, dan zal de Klant binnen zeven (7) dagen na bevestiging van de datum waarop het Product is gekocht heeft de Prijs aan The FishLovers voldoen. De Klant is uitsluitend van zijn betalingsverplichting gekweten op het moment dat als hij/zij de Prijs aan The FishLovers heeft voldaan.

 

 • Bij gebreke van tijdige betaling van de Prijs is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per overeengekomen termijn.

 

 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn de incassokosten voor rekening van de Klant. Alvorens de incassokosten in rekening worden gebracht, zal The FishLovers aan de Klant een aanmaning versturen, waarin The FishLovers een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

  Indien de Klant tevens een Consument is, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
  Minimumtarief
  15% over eerste € 40,00
  10% over volgende € 2.500,00
  5% over volgende € 2.500,00
  1% over volgende € 5.000,00
  5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.

Indien de Klant tevens een Zakelijke Klant is, wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten

 

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten berusten uitsluitend bij The FishLovers.

 

 • De Klant zal geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten.

 

 • Kortingscodes en Aanbiedingen

 

 • Aanbiedingen zijn niet van toepassing op bestellingen of aankopen die voor of na de kortingsperiode worden geplaatst.

 

 • Kortingscodes kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsacties en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

 

 • Digitale kortingscodes zijn veelal gekoppeld aan een aan The FishLovers verstrekt e-mailadres en is enkel geldig voor dat specifieke e-mailadres en is, tenzij anders aangegeven, slechts éénmalig geldig. Digitale kortingscodes worden slechts éénmalig verstrekt, ook in het geval van verlies.

 

 • The FishLovers behoudt zich het recht voor om kortingsacties op elk moment te beëindigen. Voor aanbiedingen geldt dat deze gelden zolang de voorraad strekt.

 

 • The FishLovers behoudt zich het recht voor om kortingsaanbiedingen naar eigen goeddunken te verlengen.

 

 • Het is verboden kortingscodes te wijzigen of te vervalsen en leidt ertoe dat het gebruik van deze kortingscodes wordt ontzegd.

 

 • Kortingscodes en aanbiedingen mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor de kortingscodes en aanbiedingen zijn uitgegeven.

 

 • Cadeaubonnen

 

 • Cadeaubonnen worden elektronisch naar de Klant verstuurd en zijn voorzien van een unieke code.

 

 • Cadeaubonnen kunnen tijdens het betaalproces ingewisseld worden door middel van het invoeren van de bijbehorende code. Het resterende bedrag dat na invoering van de cadeaubon overblijft, dient in geld voldaan te worden via het door de Klant gekozen betaalmiddel.

 

 • Cadeaubonnen zijn geldig voor de duur van twee (2) jaren na aankoopdatum. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden ingewisseld.

 

 • Cadeaubonnen kunnen in geen enkel geval voor lopende bestellingen worden ingewisseld.

 

 • De restwaarde van een cadeaubon welke overblijft mag ingewisseld worden bij een volgende bestelling. Cadeaubonnen en de restwaarde zijn daarnaast niet inwisselbaar voor geld.

 

 • Het is verboden cadeaubonnen te wijzigen of te vervalsen en leidt ertoe dat het gebruik van deze cadeaubonnen wordt ontzegd.

 

 • Cadeaubonnen mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor de cadeaubonnen zijn uitgegeven.

 

 • The FishLovers behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cadeaubon enkel te accepteren na ontvangt van de originele e-mail waarin de code is opgenomen. Bij oneigenlijk gebruik van de cadeaubon mag alsnog betaling in geld verzocht worden.

 

 • (Tussentijdse) Beëindiging

 

 • Partijen kunnen de Overeenkomst uitsluitend beëindigen op de wijze zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

 

 • De Overeenkomst kan door de Klant uitsluitend tussentijds beëindigd worden, doordat de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, e.e.a. zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst kan enkel geannuleerd worden per e-mail naar info@thefishlovers.nl of per brief naar The FishLovers B.V., Rijlandkade 1, 2222 AE te Katwijk.

 

 • Indien de Klant schriftelijk op de hoogte is gebracht door The FishLovers op de niet nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden en deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is The FishLovers gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. De betaling zal in dat geval aan Klant worden geretourneerd.
 • De verbintenissen en aansprakelijkheden van de Klant die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum, blijven voor de desbetreffende doeleinden na de beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

 

 • The FishLovers is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoeringen van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden te staken dan wel gestaakt te houden in geval van:
  • van (een aanvraag van een) faillissement, executoriale beslaglegging of (een aanvraag van) surséance van betaling van The FishLovers;
  • The FishLovers een rechtspersoon is die wordt geliquideerd of gestaakt.

 

 • Overmacht

 

 • The Fishlovers heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien door Overmacht of door voor rekening van de Klant komende omstandigheden niet van The FishLovers kan worden verlangd het Product binnen de overeengekomen termijn zal worden geleverd.

 

 • Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 

 • The FishLovers is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van The FishLovers.

 

 • The FishLovers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst of vertragingsschade.

 

 • Voor zover The FishLovers verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van een toerekenbare tekortkoming ten aanzien van het geleverde Product, is deze schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de Prijs van het Product. The FishLovers is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 

 • The FishLovers is niet aansprakelijk voor schade door tijdsoverschrijding, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder gederfde winst of gemiste besparingen.

 

 • The FishLovers is niet verantwoordelijk indien informatie beschikbaar gesteld in het Aanbod en op de Website niet volledig accuraat of actueel is. De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd op of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen. De Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. The FishLovers behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk gewenst moment te wijzigen, maar The FishLovers is niet verplicht om de informatie op de Website bij te werken. De Klant en de Gebruiker van de Website gaan ermee akkoord dat het hun verantwoordelijkheid is om te controleren op wijzigingen op de Website.

 

 • Bepaalde inhoud, diensten die via de Website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze Website die de Klant of gebruiker van de Website doorverwijzen naar websites van derden die niet aan The FishLovers gelieerd zijn. The FishLovers is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op ons voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, diensten van derden. The FishLovers is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. The FishLovers herinnert de Klant en de Gebruiker van de Website eraan om het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door te nemen alvorens een transactie aan te gaan. Klachten, claims, zorgen of vragen over diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij in kwestie.

 

 • De Klant en/of de gebruiker van de Website vrijwaart The FishLovers, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers voor alle aanspraken en vorderingen van derden (inclusief advocatenkosten), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, of de hierin genoemde documenten schade lijden waarvan de oorzaak aan anderen dan aan The FishLovers.

 

 • Klachtenprocedure

 

 • The FishLovers zal de Klant informeren over de klachtenprocedure.

 

 • Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn, in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat de Klant het de klacht heeft geconstateerd, een schriftelijke klacht in te dienen via e-mail info@thefishlovers.nl. Een klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen en in beginsel binnen vier veertien (14) dagen afhandelen. Indien er een langere termijn nodig is, dan wordt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris stelt de Klant schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de Klant en de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 • De klachtenfunctionaris, The FishLovers en de Klant nemen geheimhouding in acht over de klacht en de uitkomst van de klachtafhandeling.
 • Privacy

 

 • The FishLovers zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het noodzakelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen op basis van een juridische grondslag zoals genoemd in artikel 4 van de AVG.

 

 

 

 • Verboden gebruik

 

 • Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het de Klant en de gebruiker van de Website verboden om de Website of de inhoud ervan te gebruiken:
  • voor enig onwettig doel;
  • anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen;
  • om internationale en nationale wetten te overtreden;
  • inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
  • intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren, of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
  • om valse of misleidende informatie in te dienen;
  • virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of de werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren;
  • om te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawlen, of scrape;
  • voor obscene of immorele doeleinden;
  • de veiligheidsvoorzieningen van Website of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de Website door de Klant of de gebruiker van de Website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

 

 • Contactinformatie

 

 • Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen worden gericht aan info@thefishlovers.nl of via schriftelijk bericht naar:

 

The FishLovers B.V.
Rijnlandkade 1
2222 AE
Katwijk

+31 853036790
info@thefishlovers.nl

 

 • Slotbepalingen

 

 • Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen, zonder welke Partijen de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.

 

 • Indien één van de Partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden door de andere Partij of één van de rechten uit deze Overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij hiermee te kennen dat het aan de andere Partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet na te komen.

 

 • Nietigheid van één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, treden Partijen in overleg om deze te vervangen door een geldige bepaling, die de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 

 • Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

 

 • Partijen respecteren elkaars reputatie en zullen zich onthouden van handelingen die de reputatie van de andere Partij zouden kunnen schaden, hetgeen onder meer inhoudt dat zij geen negatieve/kritische uitlatingen zullen doen over de andere Partij.
 • Toepasselijk en bevoegde rechter

 

 • Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomst.

 

 • Alle geschillen die ontstaan tussen The FishLovers en de Klant voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.

 

 

Laatst gewijzigd: 18 december 2023, Katwijk